• img

  Мисија

  Училиште кое обезбедува квалитетна настава прилагодена на можностите, потребите и интересите на учениците во кое се негува лична одговорност, самодисциплина, толеранција, меѓусебно почитување и мотивација на сите учесници во училишниот живот. Го поттикнуваме развојот на личноста на нашите ученици, нивната индивидуалност, креативност, натпреварувачки и спортски дух, хуманост, еколошка свест, критичко мислење и градење позитивни системи на вредности со цел успешно да се снаоѓаат во опкружувањето. Ги оспособуваме учениците за почитување на различностите и соживот во мултикултурно општество. Ги следиме трендовите и модернизацијата на образованието преку континуирано стручно усовршување на наставниот кадар. Градиме соработнички и партнерски односи со родителите и локалната заедница

 • img

  Визија

  Ќе градиме современо, иновативно и отворено училиште за промени и развој кое ќе може да одговори на предизвиците на 21-от век. Ќе ги зајакнуваме професионалните компетенции на вработените со цел постојано да се унапредува квалитетот на наставно – воспитниот процес. Сакаме добро опремено училиште во кое ќе се применува современа образовна технологија и креативна настава, пришто учениците ќе стекнуваат трајни и функционални знаења, вештини и вредности со надминати предрасуди. Ќе се стремиме да обезбедиме стимулативна средина за учење и работа во која на учениците ќе им се дава можност целосно да го реализираат својот потенцијал, со додатна образовна поддршка на потенцијално надарените ученици и на децата од ранливите групи. Сакаме уште подобра и поквалитетна соработка со родителите во сите сегменти на животот и работата на училиштето

 • img

  Наше мото

  Ученикот во центарот на нашето внимание , покрај сите предизвици

За нас

„Мирче Ацев“ — основно училиште во Ѓорче Петров, Скопје. Кога за прв пат е организирано основно образование за децата од Ѓорче Петров нема сигурни податоци. Но, првата училишна зграда во Ѓорче Петров била изградена во периодот од 1928 до 1930 г. Сега веќе ја нема, а многу граѓани се сеќаваат дека се наоѓала во близината на пожарниот дом. Името на училиштето од тоа време не е познато, а непосредно по ослободувањето го добила името на народниот херој Мирче Ацев. Тогаш во рамките на обновата и градењето на државата започнува образованието на младите генерации на македонски јазик. во изминатите 6,5 децении основно образование завршиле вкупно 6085 ученици, а во нивното едуцирање и воспитување биле ангажирани над 300 наставници.

Линкови

Technology

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Best Tutor

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Practical Training

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Support

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Настани

Наставници предметна настава

 • Влатко Костовски

  Наставник по ликовно образование

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Златко Чубриноски

  Наставик по физичко образование

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Анела Димитриевиќ

  Наставничка по музичко образование

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Гордана Билбилоска

  Наставничка по природни науки и биологија

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Сунчица

  Наставничка по географија

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Гоце Блажески

  Наставник по Француски јазик

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Драгица

  Наставничка по Англиски јазик

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Јулиана Гугоска

  Наставничка по Англиски јазик

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Илија

  Наставник по физичко образование

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Иво

  Наставник по математика

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Јагода

  Наставничка по математика

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Јасна Матевска

  Наставничка по македонски јазик и литература

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Павлина Огненовска

  Наставничка по Македонски јазик и литература

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Маја Арсовска

  Наставничка по ...

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Валентина Поповска

  Наставничка по физика

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Сузана Ангеловска

  Наставничка по историја и географија

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Веселинка

  Наставничка по Македонски јазик и литература

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Наставници одделенска настава

 • Елена Апостолова

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Маја Василевска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Маја Пачемска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Соња Трпеска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Славица Марковска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Верче ...

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Ангелина Николоска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • ... Богатиноска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Гордана Спокоска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Катица Делевска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Јана Бошковска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

 • Татјана Аврамовска

  Одделенска настава

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

What our Student says

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

img

Johnathan Doe

Ex. Student

Software Department

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.scrambled it to make a type specimen book

img

Johnathan Doe

Ex. Student

Software Department

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

img

Johnathan Doe

Ex. Student

Software Department