www.oumirceacev.edu.mkКодекс на однесување на родители

Кодексот на однесување на родителите преставува збир на позначајни начела и принципи кон кои треба
да се придржуваат и истовремено да ги почитуваат родителите чии деца се ученици на 
ОУ ."Мирче Ацев"-Скопје.Примената на Кодексот на однесување на родители е со цел да се даде позитивен пример на децата-ученици.ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ПРИНЦИПИ

                                                                                                                 
Ø  Да го почитуваат куќниот ред и законските                                                                                                                           
одредби на училиштето;

Ø    Да ја почитуваат хиерархијата во училиштето;                                                                                                             
Ø    Со своето однесување да даваат позитивен                                                                                                                     
      пример на своите деца - ученици;                                                                                   
Ø  При посетите во училиште да го почитуваат                                                                                                                         
  кодексот за пристојно облекување.
                                                                                                                                                               
  СОРАБОТКА НА РОДИТЕЛИТЕ СО НАСТАВНИЦИТЕ                                                                                                                                                 
                                                                                                                        
Ø   Да соработуваат и активно да учествуваат во                                                                                                                            
 решавањето на проблемите со учениците во                                                                                                                           
 паралелката;
                                                                                                                        
Ø   Да го подржуваат учењето на своите деца -                                                                                                                           
 ученици преку залагање за фер оценување;
                                                                                                                        
Ø   Да се воздржат од активности кои неоправдано                                                                                                                        
  би го довеле нивното дете - ученик во повластена                                                                                                                         
 положба при оценувањето во однос другите                                                                                                                           
ученици;
                                                                                                                       
Ø   Да ги почитуваат професионалните одлуки и                                                                                                                      
   совети на наставниците поврзани со нивните                                                                                                                          
 деца;
                                                                                                                        
Ø  Да го почитуваат работното време да наставниците;
                                                                                                                      
Ø  Да го почитуваат почетокот и крајот на часот и да                                                                                                                          
 не влегуваат на час;
                                                                                                                     
Ø  Пристојно и со почит да се однесуваат кон                                                                                                                            
наставниците и да негуваат коректен однос со нив;
                                                                                                                       
Ø  Средбите со наставниците да ги реализираат во                                                                                                                            
рамките на приемните и отворените денови;
                                                                                                                       
Ø  Да не влегуваат во училницата ниту пред почеток на                                                                                                                           
часовите, ниту по завршување на часовите;
                                                                                                                       
Ø  Да не се злоупотребуваат пријателските и                                                                                                                         
 роднински врски при процесот на однесување и во                                                                                                                          
целокупниот наставен процес;
                                                                                                                        
Ø  Редовно и навремено да одговараат на повикот од                                                                                                                            
наставниците или стручната служба на училиштето;
                                                                                                                       
Ø  предлагаат мерки за унапредување на воспитно                                                                                                                            
образовниот процес во училиштето;
                                                                                                                        
Ø  Навремено да го оправдуваат отсуството на своите                                                                                                                           
деца - ученици;
                                                                                                                       
Ø  Да не ја злоупотребуваат соработката со                                                                                                                            
наставниците за подобар успех на своето дете -                                                                                                                            
ученик;
                                                                                                                      
Ø  Ако се во можност да спонзорираат, но да не                                                                                                                            
очекуваат повластена положба за нивните деца -                                                                                                                            
ученици при оценувањето;
                                                                                                                       
Ø  Кај своите деца-ученици да ги препознаваат и                                                                                                                            
попречуваат евентуалните обиди со недозволени                                                                                                                          
 постапки да добијат поповолни оценки од                                                                                                                            
објективно утврдените;
                                                                                                                       
Ø  Да не ги споредуваат резултатите и постигнувањата                                                                                                                         
 на сопственото дете ученик со неговите соученици.
                                                                                                                                           
     РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ 
                                                                                                                      

Ø  Редовно и задолжително присуство на                                                                                                                          
родителските средби;
                                                                                                                      
Ø  Почитување на времето и дневниот ред на                                                                                                                         
 родителските средби;
                                                                                                                     
Ø  Земање на активно учество во дискусиите со                                                                                                                          
 конструктивни мислења и предлози, како и                                                                                                                            
почитување и уважување на мислењата на                                                                                                                            
останатите родители;                                                                                                                      
Ø  Почитување и примена на одлуките донесени на                                                                                                                            
советот на родители;                                                                                                                       
Ø  Почитување на време траењето на родителската                                                                                                                           
средба, да не се напушта пред нејзино завршување.
                                                                                                                                                       
ОСТАНАТО
                                                                                                                    

Ø  Навремено подмирување на финансиските обврски                                                                                                                          
кон училиштето (исхрана,списанија,екскурзии и др.);                                                                                                                    
Ø  Земање на активно учество и вклучување во                                                                                                                          
хуманитарните и добротворни акции спроведени од                                                                                                                         
страна на училиштето;                                                                                                                     
Ø  Вклучување во училишните активности и                                                                                                                          
работилници;                                                                                                                     
Ø  Придонес за зголемена безбедност на учениците во                                                                                                                          
училиштето и неговата непосредна околина;                                                                                                                                                              &nb sp;                                                                            
Ø  При застанување или паркирање на своето возило                                                                                                                        
 да не ги попречуваат - блокираат влезовите на                                                                                                                        
 училиштето;                                                                                                                      
Ø  Воздржување од коментари (позитивни и негативни)                                                                                                                      
пред детето - ученикот за наставникот и за                                                                                                                          
останатите служби во училиштето (педагог,психолог,                                                                                                                         
директор....).


Активности во тек

05

Maj

Оглас за запишување деца во прво одделение во учебната 2014/2015 година


09

Мај

Учениците и вработените Ве покануваат да присуствувате по повод Патрониот празник, со почеток во 10 часот


09

Maj

Во О.У Мирче Ацев се организираше маскембал по повод денот на шегата

 

15

Апр

Во О.У Мирче Ацев ќе се организира велигденски хепенингНајави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved