www.oumirceacev.edu.mkУчилишен одбор

Орган на управување во училиштето е училишниот одбор.
Училишниот одбор ги врши следните работи:

Ø донесува статут на училиштето

Ø предлага годишна програма за работа и извештај за работата на основното училиште до советот на општината

Ø донесува програма за развој на училиштето

Ø донесува програма за воведување на повисоки стандарди и други програми

Ø предлага финансиски план до основачот

Ø предлага завршна сметка до основачот

Ø објавува јавен оглас за избор на директор на основно училиште

Ø врши интервју со кандидатите за директор

Ø предлага на градоначалникот еден, односно двајца кандидати од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за избор на директор

Ø дава мислење до директорот за избор на наставниците, стручните соработници и воспитувачите

Ø поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на вработените во училиштето

Ø одлучува по приговорите и жалбите на вработените во училиштето

Ø одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици

Ø избира свои постојани и повремени комисии, ги именува и разрешува нивните членови, го утврдува нивниот делокруг на работење

 

Активности во тек

05

Maj

Оглас за запишување деца во прво одделение во учебната 2014/2015 година


09

Мај

Учениците и вработените Ве покануваат да присуствувате по повод Патрониот празник, со почеток во 10 часот


09

Maj

Во О.У Мирче Ацев се организираше маскембал по повод денот на шегата

 

15

Апр

Во О.У Мирче Ацев ќе се организира велигденски хепенингНајави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved