Документација

Полугодишен извештај 2021/2022

PDF документ

Полугодишен извештај на училиштето

Самоевалуација 2021

PDF документ

Самоевалуација 2021

Годишен извештај 2020/2021

PDF документ

Годишен извештај за работата на училиштето 2021/2022

Годишна програма 2021/2022

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето 2021/2022

Полугодишен извештај 2020/2021

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето 2020/2021

Годишна програма 2020/2021

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето 2020/2021

Годишен извештај 2019/2020

PDF документ

Годишен извештај за работата на училиштето 2019/2020

Полугодишен извештај 2019/2020

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото полугодие 2019/2020

Самоевалуација 2019

PDF документ

Самоевалуацијата ја спроведуваше Училишна комисија, која по предлог на директорот, беше формирана од Училишниот одбор.

Полугодишен извештај 2018/2019

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото полугодие 2018/2019

Полугодишен извештај 2017/2018

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото полугодие 2017/2018

Годишна програма 18/19

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето во 2018/2019

Прилози на годишната програма на училиштето 2018/2019

PDF документ

Прилози од годишната програма за работата на училиштето во 2018/2019

Годишна програма 2019/2020

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето во 2019/2020

Годишен извештај 2019

PDF документ

Годишен извештај за работата на училиштето во 2018/2019